Статут Агенція

7 серпня 2017 - 12:20
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «АГЕНЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» (у подальшому – "Організація") є добровільним громадським об’єднанням, яке здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи – непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку.
1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та іншими документами, які затверджені відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
1.3. Організація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма правами, наданими громадським організаціям чинним законодавством України.
1.4. Членами організації є особи, об’єднані на основі спільних інтересів та за професійною ознакою, для реалізації мети (цілей), передбачених цим Статутом, і які у передбаченому Статутом порядку вступили до Організації.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Найменування Організації українською мовою:
• повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АГЕНЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».
- скорочене найменування: ГО «АГЕНЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».
2.2. Назва Організація англійською мовою:
• «TRANSPARENCY AGENCY»

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
3.2. З моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку Організація набуває статусу юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі і в іноземній валюті.
3.3. Організація може мати власну символіку (емблему, знаки для товарів і послуг, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до Статуту.
3.4. Організація користується рівними правами і несе обов'язки, пов'язані з її діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити.
3.5. Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також бути стороною в судах України та юрисдикційних органах інших держав.
3.6. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернено стягнення. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів. Так само й члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.
3.7. Організація має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які угоди (контракти), укладання чи виконання яких не заборонені законами країни, з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, які не передбачають отримання прибутку. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними, міжнародними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
3.8. Організація має право самостійно здійснювати операції різних видів, що необхідні для реалізації установчих цілей та предмету діяльності Організації у порядку, визначеному чинним законодавством України, та які не передбачають отримання прибутку.
3.9. Організація має право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатися майном Організації. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
3.10. Організація має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці, включаючи оплату праці в іноземній валюті згідно з чинним законодавством, створювати тимчасові колективи, комітети тощо.
3.11. Організація самостійно розробляє та затверджує штатний розпис. Організація встановлює норми праці з урахуванням чинного законодавства України.
3.12. Організація має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.
3.13. Організація має право без обмеження приймати рішення щодо здійснення поточної діяльності відповідно до свого Статуту.

4. МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4. Основною метою діяльності Організації є сприяння в установленому порядку боротьбі з корупцією, громадський контроль за дотриманням Конституції та Законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратурою та судами, захист прав та законних інтересів членів Організації та інших осіб.
4.1. Цілями діяльності Організації є:
• громадська підтримка Президента України, органів державної влади по очищенню суспільства від корупції;
• участь у заходах сприяння формуванню демократичної правової держави;
• сприяння підвищенню в суспільстві рівня поваги до закону і правопорядку;
• участь у заходах підвищення авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування;
• участь у заходах сприяння правоохоронним органам, які відповідно до законодавства України здійснюють функції у сфері протидії корупції;
• участь у заходах запобігання та протидії корупції (крім випадків, коли це віднесено законом до компетенції уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції);
• здійснення комплексу організаційних, інформаційних заходів відповідно до Конституції і законів України з метою неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
• громадський контроль діяльності органів влади та їх посадових осіб;
• сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, державних та міжнародних програм, що спрямовані на профілактику корупції на будь-якому рівні;
• сприяння розвитку громадського суспільства в загальній концепції розвитку держави та суспільства через участь у соціальному діалозі громадськості та влади.
Метою діяльності Організації не є одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників і членів Організації.
4.2. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні завдання (напрями діяльності):
4.2.1. Організація семінарів, курсів, читань, лекцій, воркшопів, конференцій та інших заходів.
4.2.2. Організація та проведення культурних, освітніх подій та заходів дозвілля.
4.2.3. Розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з іноземними організаціями.
4.2.4. Здійснення аналітичної та консультативної діяльності. Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та рішень органів державної влади.
4.2.5. Співпраця з науковими організаціями, університетами, експертними установами, громадськими організаціями, компаніями, асоціаціями, об’єднаннями, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, іншими фізичними та юридичними особами тощо в Україні та за кордоном.
4.2.6. Проведення опитувань, формування узагальнених звітів за результатами таких опитувань.
4.2.7. Здійснення та участь у дослідженнях та наукових розробках.
4.2.8. Публікація і видання друкованих матеріалів, створення відео- та аудіо-матеріалів.
4.2.9. Організація постійної консультативної допомоги членам Організації та іншим особам і установам.
4.2.10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій. Перевірка у спосіб, що не суперечить нормам законодавства, звернень громадян, підприємств, установ та організацій щодо виявлення проявів корупції, публікація та поширення результатів перевірок.
4.2.11. Вирішення інших завдань, що не суперечать нормам законодавства і цьому Статуту.
4.3. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація має право:
4.3.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
4.3.2. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
4.3.3. Розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій.
4.3.4. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, проектами тощо.
4.3.5. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
4.3.6. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у регуляторній політиці та розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
4.3.7. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
4.3.8. Проводити мирні зібрання.
4.3.9. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні.
4.3.10. Поширювати інформацію щодо змін у законах та підзаконних актах, сприяти підвищенню рівня правової культури громадян.
4.3.11. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.
4.3.12. Брати участь в організації наукової, освітньої діяльності, організовувати та проводити теоретичні та науково-практичні конференції, тематичні «круглі столи», інші заходи.
4.3.13. Проводити незалежні соціологічні опитування з питань значимих для діяльності Організації та її членів.
4.3.14. Проводити та брати участь у наукових дослідженнях, розробках тощо.
4.3.15. Створювати експертні групи, проводити антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та рішень органів державної влади.
4.3.16. Залучати грошові кошти та майно.
4.3.17. Направляти за кордон і в межах території України у відрядження для стажування й перепідготовки працівників та членів Організації, інших спеціалістів, а також для навчання, ознайомлення з досвідом організацій та діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.
4.3.18. Здійснювати інші права, незаборонені законом.

5. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членом (учасником) Організації може бути громадян України, іноземець та особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах, який досяг 18 років, який (яка) поділяє мету (цілі) та завдання Організації, визнає та виконує положення цього Статуту та прийнятий до Організації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Організації, а також своєчасно сплачує членські та інші внески, якщо такі встановлені. Членство в Організації здійснюється на недискримінаційних засадах.
5.2. Організація є вільною для вступу (виходу) членів.
5.3. Порядок прийому до членів Організації.
5.3.1. Прийом нових Членів до Організації здійснюється на підставі поданої заяви з урахуванням висновків Директора Організації рішенням Правління.
5.3.2. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви заявника на ім’я Директора Організації. До заяви додаються документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам щодо членства в Організації, які передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
5.3.3. У випадку, якщо заявник має право на знижку, передбачену Положенням про членські внески, такий заявник повинен додати до заяви документи, що підтверджують його право на знижку.
5.3.4. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається листом до Організації або подається до Організації особисто.
5.3.5. Директор Організації у десятиденний термін з дати отримання заяви готує свій висновок щодо можливості прийому заявника до Організації для прийняття рішення про прийом до Організації Правлінням.
5.3.6. Висновок Директора Організації враховується при прийнятті Правлінням рішення про прийом або відмову у прийомі до Організації, але не є вирішальним.
5.3.7. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Організації Директор Організації направляє заявнику повідомлення про прийом до Організації та сплату вступного внеску, якщо такий встановлений.
5.3.8. Члену Організації може видаватись посвідчення члена. Зразок такого посвідчення затверджується рішенням Правління.
5.3.9. У випадку втрати посвідчення члену Організації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат». За видачу дублікату посвідчення член Організації має сплатити встановлений Організацією збір.
5.3.10. Облік членів Організації здійснюється Директором Організації.
5.3.11. На кожного члена Організації ведеться картка персонального обліку згідно форми, затвердженою Правлінням. Додатково ведеться електронний облік членів згідно форми, затвердженої Правлінням.
5.3.12. Право участі в Організації не може бути передано третім особам, окрім випадків представництва за довіреністю.
5.4. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням Організації.
5.5. Членство в Організації припиняється у випадках:
5.5.1. Добровільного припинення членства в Організації відповідно до поданої заяви.
5.5.2. Виключення з членів Організації.
5.5.3. Автоматичного припинення членства в Організації у випадках, передбачених Статутом Організації та внутрішніми документами Організації.
5.6. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Організації. У випадку добровільного припинення членства рішення щодо такого припинення не вимагається. Датою припинення членства є дата отримання заяви Організацією.
5.7. Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Правління організації у ¾ голосів присутніх на засіданні за поданням Директора Організації за наявності однієї з наступних підстав:
5.7.1. Виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації.
5.7.2. Невиконання статутних обов'язків, не сплату членських внесків, у тому числі порушення Статуту або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами членів Організації, Правлінням, Директором, які є обов'язковими для всіх членів Організації.
5.7.3. Поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації та/або його членам.
5.8. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у випадку смерті члена Організації.
5.9. У разі припинення членства в Організації, крім автоматичного припинення членства відповідно цього розділу, особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та Положенням про членство.
5.10. Рішення про відмову у прийомі до Організації або виключення з Організації є остаточним та не може бути оскаржене в адміністративному порядку.
5.11. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства вносяться відповідні зміни до реєстру членів.
5.12. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
5.13. Правила та процедура прийняття та виходу, встановлення відзнак та заохочень затверджуються Правлінням Організації.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право:
6.1.1. Брати участь в управлінні Організацією у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Організації.
6.1.2. Обирати та бути обраними до органів Організації.
6.1.3. Брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Організації.
6.1.4. Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організацією.
6.1.5. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах членів Організації, вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів відповідно до їх компетентності.
6.1.6. Користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація.
6.1.7. Одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Організації.
6.1.8. Надавати пропозиції щодо розгляду на Загальних зборах членів Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації.
6.1.9. Одержувати інформацію про діяльність Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних. Мати доступ до фінансових та інших звітів Організації.
6.1.10. Вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
6.1.11. У випадку саморозпуску / реорганізації Організації отримати майно, тимчасово передане останній на договірних засадах.
6.1.12. Члени Організації мають право бути членами інших об’єднань та організацій.
6.1.13. Члени Організації мають інші права, передбачені чинним законодавством, документами Організації, а також рішеннями Загальних зборів членів Організації.
6.2. Члени Організації зобов'язані:
6.2.1. Дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів членів Організації, Правління, Директора, які є обов'язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України.
6.2.2. Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та у встановленому порядку.
6.2.3. Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності.
6.2.4. Не вчиняти дій, що дискредитують Організацію.
6.2.5. Інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту.
6.2.6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ, ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

7.1 Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.
Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).
Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
7.1.1. Управління Організацією здійснюють:
• Загальні збори членів Організації.
• Правління Організації.
• Директор Організації.
7.2. Загальні збори членів Організації
7.2.1. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації.
7.2.2. Для заснування Організації скликаються Установчі збори засновників Організації, брати участь на яких мають право усі засновники Організації.
7.2.3. Установчі збори засновників Організації:
7.2.3.1. Приймають рішення про створення Організації.
7.2.3.2. Затверджують Статут Організації.
7.2.3.3. Вперше обирають Директора, членів Правління та інших посадових осіб, у подальшому Директор, члени Правління та інші посадові особи обираються Правлінням Організації або Загальними зборами членів Організації.
7.2.3.4. Затверджують заходи щодо реєстрації та початку діяльності Організації.
7.2.4. Рішення Установчих зборів засновників Організації приймаються одноголосно.
7.2.5. Брати участь у чергових (позачергових) Загальних зборах членів Організації мають право всі члени Організації.
7.2.6. Директор та члени Правління Організації є делегатами (членами Загальних зборів членів Організації) за посадою.
7.2.7. Чергові Загальні збори членів Організації скликаються Правлінням Організації не рідше 1 (одного) разу на рік. Формою роботи Загальних зборів членів Організації є засідання.
7.2.8. Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються на письмову вимогу Директора, Правління або не менше 10% (десяти відсотків) членів Організації.
7.2.9. Про скликання чергових Загальних зборів членів Організації члени Організації повідомляються не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів в порядку, що визначається Правлінням.
7.2.10. Про скликання позачергових Загальних зборів членів Організації члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати його проведення в порядку, що визначається Правлінням.
7.2.11. Повідомлення про скликання Загальних зборів членів Організації повинно містити дату, час, місце проведення та порядок денний.
7.2.12. Загальні збори членів Організації вважаються правомочним, якщо на них бере участь не менше третини Членів Організації.
7.2.13. Рішення Загальних зборів членів Організації приймаються відкритим або, за рішенням Загальних зборів членів Організації, таємним голосуванням, простою більшістю голосів зареєстрованих на Загальних зборах, крім рішень щодо змін до Статуту Організації та щодо саморозпуску / реорганізації Організації, які приймаються у 3/4 (три четверті) членів Загальних зборів, присутніх на Загальних зборах.
Головує на Загальних зборах членів Організації Директор. У випадку відсутності Директора на Загальних зборах головує призначена Директором особа.
7.2.14. Загальні збори членів Організації мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.
7.2.15. До виключної компетенції Загальних зборів членів Організації належить прийняття рішень з наступних питань:
7.2.15.1. Визначення основних напрямів діяльності Організації.
7.2.15.2. Затвердження змін та доповнень до Статуту Організації.
7.2.15.3. Зміна найменування Організації.
7.2.15.4. Участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб.
7.2.15.5. Саморозпуск (припинення) та реорганізація Організації.
7.2.16. Члени Організації, які беруть участь у засіданні Загальних зборів членів Організації, реєструються перед початком Загальних зборів членів Організації.
7.2.17. Загальні збори членів Організації відкриває Директор Організації, після чого обираються Секретар Загальних зборів членів Організації. Реєстраційні списки та протокол Загальних зборів членів Організації підписує Директор та секретар Загальних зборів членів Організації. Витяг з протоколу, книга протоколів Загальних зборів членів Організації повинні надаватися будь-кому з членів Організації за його письмовою вимогою на ім’я Директора.
7.3. Правління Організації
7.3.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Організації. Правління Організації підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам членів Організації.
7.3.2. До складу Правління входять Директор, який є членом Правління за посадою і є Головою Правління, та члени Правління.
7.3.3. Члени Правління Організації, окрім Директора, обираються безстроково самим Правлінням Організації або Загальними зборами членів Організації. Кількісний склад членів правління встановлюється положенням про Правління, яке затверджується самим Правлінням Організації або Загальними зборами членів Організації.
7.3.4. Член Правління може в будь-який час подати у відставку.
7.3.5. На засіданнях Правління головує Директор. У випадку відсутності Директора Правління обирає Головуючого.
7.3.6. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Організації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів членів Організації. Зокрема:
7.3.6.1. Розробка пропозиції щодо основних напрямів роботи Організації.
7.3.6.2. Створення та ліквідація підрозділів, рад, комітетів, управлінь, відділів тощо Організації.
7.3.6.3. Скликання чергових та позачергових Загальних зборів членів Організації, організація підготовки Загальних зборів членів Організації.
7.3.6.4. Забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів членів Організації.
7.3.6.5. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів Організації.
7.3.6.6. Визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків, затвердження відповідного положення.
7.3.6.7. Затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.
7.3.6.8. Затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Організації.
7.3.6.9. Підготовка та подання доповідей щодо діяльності Організації та виконання бюджету Організації.
7.3.6.10. Затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Організації.
7.3.6.11. Затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх документів Організації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів членів Організації.
7.3.6.12. Прийняття рішень за результатами розгляду скарг щодо участі у Організації.
7.3.6.13. Затвердження зразків печаток та штампів, бланків, а також зразка посвідчення члена Організації.
7.3.6.14. Розгляд та затвердження символіки Організації.
7.3.6.15. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до статуту Організації.
7.3.6.16. Прийняття рішень про укладення (підписання) від імені Організації угод, договорів, контрактів без обмежень їх ціни (вартості).
7.3.6.17. Обрання членів Правління Організації, затвердження положення про Правління, обрання Директора Організації.
7.3.7. Засідання правління вважається повноважним якщо на ньому присутні більша половина членів правління.
7.3.8. Рішення Правління приймаються на засіданнях Правління або методом опитування (письмового чи електронного).
7.3.9. Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на 3 (три) місяці. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу будь-якого члена Правління.
7.3.10. Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.
7.3.11. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного або невідкладно.
7.3.12. Засідання Правління можуть відбуватися з використанням сучасних комунікаційних засобів зв’язку. Способи зв’язку та засоби комунікації погоджуються членами Правління окремо.
7.3.13. Члени Правління мають право брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Правління може надіслати свого представника, чиї повноваження підтверджуються довіреністю. Уповноважений представник має право голосу, який враховується при підрахунку кворуму та голосів.
7.3.14. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Директор Організації (Глава Правління) або інша особа, яка головує на засіданні.
7.3.15. У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів Правління. Члени Правління повинні проголосувати у термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з дати надсилання питання.
7.3.16. Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються всіма членами Правління і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Директор Організації видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами, працівниками та членами Організації.
7.4. Директор Організації
7.4.1 Директор є одноособовим виконавчим органом Організації, який має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Організації. Вперше Директор обирається Установчими зборами засновників Організації. В подальшому Директор обирається безстроково Правлінням Організації або Загальними зборами членів Організації серед членів Організації шляхом голосування простою більшістю голосів. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та підзвітний Правлінню.
7.4.2 Директор Організації очолює Правління.
7.4.3 Директор забезпечує діяльність Організації та контролює роботу Організації між зборами Правління.
7.4.4 В межах своєї компетенції Директор:
7.4.4.1. Головує на чергових і позачергових Загальних зборах членів Організації та засіданнях Правління.
7.4.4.2. Має право скликати позачергові Загальні збори членів Організації.
7.4.4.3. Забезпечує керівництво діяльністю Організації та Правління щодо реалізації статутної мети та завдань Організації.
7.4.4.4. Приймає правила і норми, які є обов'язковими для всіх членів Організації.
7.4.4.5. Представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями, у тому числі міжнародними, іншими організаціями та підприємствами, приватними особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації юридично значущі дії.
7.4.4.6. Має право підписувати будь-які документи від імені Організації у межах повноважень передбачених Статутом.
7.4.4.7. Самостійно укладає та підписує від імені Організації угоди, договори, контракти у будь-якій валюті, ціна (вартість) якого не перевищує суму еквівалентну 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень за офіційним курсом встановленим Національним банком України на день укладання такої угоди, договору, контракту тощо.
7.4.4.8. Підписує затверджені Загальними зборами членів Організації зміни та доповнення до Статуту.
7.4.4.9. Забезпечує координацію діяльності Організації.
7.4.4.10. Готує висновок та рішення щодо можливості прийому заявника до Організації для прийняття рішення про прийом до Організації Правлінням.
7.4.4.11. Організовує виконання рішень Правління та Загальних зборів членів Організації.
7.4.4.12. Забезпечує контроль за дотриманням членами Організації Статуту та обов’язкових для них рішень органів Організації.
7.4.4.13. Забезпечує контроль за залученням нових членів до Організації.
7.4.4.14. Надає Правлінню квартальний звіт про надходження та витрачання коштів.
7.4.4.15. Організовує залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Організації, для реалізації її статутної мети та завдань.
7.4.4.16. Вирішує інші питання оперативно-господарської діяльності Організації.
7.4.4.17. Видає та відміняє довіреності.
7.4.4.18. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту, Положень Організації та чинного законодавства України.
7.4.5. Директор Організації може мати заступників. Заступники призначаються Директором Організації самостійно. На час відсутності Директора Організації його обов'язки виконує уповноважена Директором особа. Заступники виконують обов’язки у межах повноважень Директора. Заступники Директора автоматично не є членами Правління.
7.4.6. Директор Організації є посадовою особою Організації, яка без довіреності діє від її імені, представляє Організацію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, кооперативами, громадськими та іншими організаціями та господарськими товариствами, а також з іноземними організаціями, фірмами, підприємствами, громадянами України та іноземних держав, призначає та звільняє членів трудового колективу, укладає трудові та цивільно-правові договори, видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Організації, керує їх діяльністю забезпечує розгляд процедурних питань, які надходять від членів Організації та здійснює інші функції, передбачені Статутом та положеннями Організації.
7.5. Порядок звітування керівних органів перед членами Організації
7.5.1. Враховуючи, що Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Організацією, а також не втручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність Організації, то керівні органи зобов'язанні звітувати перед членами Організації на Загальних зборах членів Організації з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації. Розгляд та затвердження звітів здійснюється не рідше одного разу на рік.
7.5.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня звітування перед Загальними зборами.
7.5.3. Директор Організації має забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.
7.6. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації
7.6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Правління, Директора або Загальних зборів членів Організації шляхом подання письмової скарги, а саме:
7.6.1.1. На дії, бездіяльність або рішення Директора - скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів членів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Директора дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
7.6.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Правління - скарга подається до Загальних зборів членів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також членів Правління, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
7.6.2. Скарги на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів членів Організації подаються до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
7.7. Наглядова рада
7.7.1. З метою контролю фінансової діяльності і цільового використання коштів Організації, Загальними зборами може бути створена Наглядова рада, яка виконуватиме консультативні та контролюючі функції. Рішення щодо створення Наглядової ради приймається Загальними зборами.
7.7.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами на 5 (п’ять) років у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів Організації не можуть бути членами Наглядової ради.
7.7.3. Наглядова рада скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 (десяти) днів на письмовий запит Правління, члена Наглядової ради або 10% членів Організації.
7.7.4. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів і мають для Організації та Керівних органів Організації рекомендаційний характер.
7.7.5. Наглядова рада має повноваження:
7.7.5.1. Вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації.
7.7.5.2. Складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів.
7.7.5.3. Складати висновки з інших питань
7.7.5.4. Проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

8. ПРАЦЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ОПЛАТА, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Правління Організації створює штат та затверджує штатний розпис Організації. Працівники призначаються на посаду Директором Організації відповідним наказом.
З метою залучення на роботу високопрофесійних працівників до Організації можуть прийматись на роботу за сумісництвом працівники, що працюють за основним місцем роботи в науково-дослідних установах, вищих учбових закладах, підприємствах, установах та організаціях тощо.
В разі необхідності в додаткових кадрах для виконання разових робіт мають право залучатись до роботи українські та іноземні спеціалісти, а також виробничі, творчі та інші колективи. Відносини з такими особами ґрунтуються на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів про надання послуг, підряду, доручення, комісії, трудових угод (контрактів) та інших форм угод, що передбачені трудовим або цивільним законодавством, з оплатою на договірних засадах.
8.2. У відповідності з чинним законодавством України Правління Організації затверджує розміри, форми та системи оплати праці, а також інші види доходів працівників з метою стимулювання працівників, підвищення якості та продуктивності їх праці, старанності при виконанні ними трудових обов’язків.
Оплата праці та преміювання працівників визначається Директором Організації з урахуванням їх особистого трудового вкладу, результатів роботи Організації і максимальними розмірами не обмежується.
8.3. Штатні працівники Організації підлягають соціальному і пенсійному страхуванню. Організація здійснює внески для соціального та пенсійного страхування в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
8.4. Трудовий колектив Організації становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Організації на підставі трудового договору, контракту або угоди.
8.5. Соціальні та трудові права працівників Організації гарантуються чинним законодавством.
Директор Організації може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.
8.6. При прийомі на роботу між Організацією в особі її Директора і працівниками, посадовими особами Організації може укладається угода про конфіденційність, в якій передбачено матеріальну відповідальність та інші санкції за розголошення комерційних секретів Організації і конфіденційної інформації про її Членів.

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Майно та кошти Організації належать їй на праві власності.
Організація має право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.
Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.
Організація відповідає за свої зобов'язання усім належним їй майном. Члени Організації не відповідають за зобов'язання Організації. Організація не відповідає за зобов'язання її Членів.
9.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй Засновниками, членами Організації, громадянами, установами та організаціями або державою в установленому порядку, набуте від вступних та поточних членських внесків, благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій у тому числі міжнародних, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.
9.3. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення мети її діяльності.
9.4. Діяльність Організації фінансується виключно за рахунок:
• разових (вступних) і періодичних (членських) внесків членів Організації;
• коштів і майна, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, гранти, добровільні пожертви членів Організації та інших осіб;
• дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається Організації відповідно до умов міжнародних договорів;
• інших джерел доходів, що відповідно до чинного законодавства не є прибутком юридичної особи.
9.5. Як внески до Організації приймаються грошові кошти, а також майно, яке може бути використане Організацією для вирішення цілей поставлених Статутом та іншими її документами.
9.6. За особами, які дарують майно та кошти Організації, зберігається право контролю за цільовим використанням внесків, коштів тощо.
9.7. Організація використовує кошти для виконання завдань, передбачених Статутом та на оплату праці штатних працівників. Грошові кошти Організації витрачаються відповідно до її завдань, а також відповідно до побажань осіб, які їх дарують.
9.8. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
9.9. Організація має право у встановленому порядку купувати, передавати організаціям, закладам, обмінювати, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності. Організація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом. У власності Організації можуть бути також видавництва або підприємства.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Перевірку фінансової діяльності Організації здійснюють податкові та інші державні органи у межах їх компетенції, аудиторські організації.
10.2. Достовірність та повноту річного балансу і звітності Організації може підтвердити аудитор (аудиторська фірма).
10.3. Відповідальність за дотримання вимог законодавства несе Директор Організації. Відповідальність за своєчасне подання бухгалтерської звітності покладено на головного бухгалтера Організації.
10.4. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Організації і завершується 31 грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
10.5. Організація здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Внесення змін до Статуту Організації є компетенцією вищого органу Організації – Загальних зборів членів Організації та приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах.
Будь-які зміни і доповнення до Статуту Організації здійснюють в письмовій формі і оформляють шляхом викладення документів в новій редакції, які реєструють відповідно до діючого законодавства України.

12. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Організація має право створювати на території України та за її кордоном відокремлені підрозділи, представництва з правом відкриття рахунків як на території України так і за її межами.
12.2. Відокремлені підрозділи створюються і ліквідуються за рішенням загальних зборів членів Організації і вважаються створеними після державної реєстрації.
12.3. Відокремлені підрозділи діють на підставі внутрішніх положень про них, які затверджуються рішенням Загальних зборів членів Організації.
12.4. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами й діють від імені Організації. Керівники філій та представництв призначаються Загальним зборами членів Організації.
12.5. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації з дотриманням та у відповідності до внутрішнього положення відповідного відокремленого підрозділу.
12.6. Керівник відокремленого підрозділу має право діяти від імені Організації на підставі довіреності, виданої Директором Організації.
12.7. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
• Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.
• Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.
• Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
12.8. Керівник відокремленого підрозділу має право:
• Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.
• Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.
• Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).
• Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.
12.8. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
• Дотримуватися вимог Статуту Організації.
• Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.
• Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.
12.9. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.
12.10.Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
12.11. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

13. САМОРОЗПУСК ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом її саморозпуску або реорганізації. Реорганізація Організації відбувається за рішенням Загальних зборів членів Організації.
При реорганізації, вся сукупність прав та обов'язків Організації переходить до її правонаступників.
13.2. Організацію саморозпускають:
• після досягнення мети, поставленої при створенні Організації;
• за рішенням Загальних зборів членів Організації.
13.3. Організація підлягає примусовому саморозпуску на підставі рішення суду.
13.4. Після прийняття рішення про саморозпуск Організації, призначають ліквідаційну комісію Організації.
З моменту призначення ліквідаційної комісії Організації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна Комісія Організації повинна опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Організації і про порядок і строки подання претензії кредиторами. Повідомлення кредиторів і осіб, що мають з Організацією договірні відносини надсилаються Ліквідаційною Комісією письмово.
13.5. Ліквідаційна комісія Організації оцінює наявне майно Організації, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред'являє їх для затвердження спеціально скликаним для цього Загальним зборам членів Організації.
13.6. У разі припинення Організації як юридичної особи (ліквідація, злиття, поділ, приєднання чи перетворення) її активи (майно, кошти, майнові права тощо) не можуть перерозподілятись між її членами чи засновниками, підлягають передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуванню до доходу бюджету.
13.7. Саморозпуск Організації вважають завершеним, а Організацію такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.